Mastitis

  • Total mastectomy in a cow with gangrenous mastitis
    Antonio Ortega-Pacheco, Armando J Aguilar-Caballero, Matilde Jimenez-Coello, Rene Tzab, Eduardo Gutierrez-Blanco